Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO CENTRUM ZDROWIA KRIS-MED SP. Z O.O.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Centrum Zdrowia Kris-Med SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21/502, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000933330, o kapitale zakładowym 10.000 zł., NIP: 7393960857, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nr księgi 000000263408-W-28 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  1. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm., dalej jako: „ustawa o działalności leczniczej”)
   2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1545 ze zm., dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”)
  2. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
  3. Regulaminu.

 

§ 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
  1. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
  2. Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
  3. Diagnostyka i poradnictwo;
  4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  5. Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;
  6. Działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.

 

§ 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej (fizjoterapii). Ponadto Podmiot Leczniczy prowadzi działalność w zakresie oświaty i promocji zdrowia.

 

§ 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO, ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. Strukturę organizacyjną Podmiotu stanowią komórki organizacyjne mieszczące się w Podmiocie – Gabinet Fizjoterapii.
 2. Wszystkie osoby zatrudnione w komórce Gabinet Fizjoterapii współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. W zakładzie leczniczym funkcjonuje następujące stanowisko:
  1. Fizjoterapeuta
 5. Osoby piastujące poszczególne stanowiska w Zakładzie leczniczym, realizują następujące obowiązki:
  1. Fizjoterapeuta:
  1. Diagnostyka funkcjonalna pacjentów;
  2. Kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie terapii fizykalnej;
  3. Edukacja pacjentów w temacie przebiegu terapii;
  4. Edukacja pacjentów w temacie działania zabiegów wykonywanych w Gabinecie Fizjoterapii;
  5. Nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności;

 

§ 5. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach Zakładu leczniczego, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21/502, 10-540 Olsztyn.

§ 6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie leczniczym, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
  1. Prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
  2. Wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;
  3. Zasady wynikające z procedur i standardów postpowania wdrożonego w Podmiocie Leczniczym;
  4. Zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez fizjoterapeutów zatrudnionych przez Podmiot Leczniczy lub współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów objętych programem usprawnienia oraz pobierania opłat za realizację przedmiotowych świadczeń określa dokument dostępny na stronie www.krismed.olsztyn.pl.
 5. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 6. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Informacje o prawach pacjenta zostały wskazane w Karcie Praw Pacjenta stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 7. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 

§ 8. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za kierowanie jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi wydzielonymi w Zakładzie Leczniczym jest Kierownik Zakładu Leczniczego.
 2. Kierownikiem Zakładu Leczniczego jest zarząd spółki Centrum Zdrowa Kris-Med sp.z.o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 21/502)
 3. Kierownik Zakładu Leczniczego może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację następujących działań:
  1. Zarządzanie personelem jednostki organizacyjnej;
  2. Kierowanie pracą podległej części lub całości jednostki organizacyjnej;
  3. Rozdział zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  4. Nadzór nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
  5. Nadzór nad wykonywaniem przez personel jednostki organizacyjnej poszczególnych zadań;
  6. Udzielanie wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych dla personelu;
  7. Nadzór nad warunkami pracy personelu, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych procedur sanitarnych;
  8. Przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  9. Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania personelu jednostki organizacyjnej;
  10. Występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawniania pracy.

 

§ 9. REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
1) W siedzibie Podmiotu
2) Telefonicznie pod nr: +48 533 700 711
3) Mailowo pod adresem: kontakt@krismed.olsztyn.pl

§ 10. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA I ZASADY UDZIELANIA TYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Wysokość aktualnych opłat określa cennik. Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać u pracownika recepcji lub pod adresem https://krismed.olsztyn.pl/cennik/ .
 2. Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:
  1. W sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów;
  2. W sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. Zgodnie z kryteriami medycznymi.
 3. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 

§ 11. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę w recepcji po umówionej wizycie.
 2. Dostępnymi formami płatności są:
  1. Gotówka;
  2. Karta płatnicza;
  3. BLIK;
  4. Przedpłata;
  5. Karta podarunkowa.

§ 12. ZAKAZY

 1. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenie wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu..
 2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Podmiotu.
 3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Podmiotu.

 

§ 13. WIZYTA

 1. Pacjent jest zobowiązany zgłosić się w Podmiocie o godzinie, na którą został wcześniej umówiony.
 2. W przypadku spóźnienia się na wizytę, specjalista ma prawo: przyjąć pacjenta w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
 3. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest zobowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty.
 4. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, specjalista ma prawo odmówić realizacji usługi.

 

§ 14. REKLAMACJE

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie, ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w recepcji, telefonicznie lub na adres mailowy: kontakt@krismed.olsztyn.pl.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana ustnie natychmiast po jej złożeniu lub listownie/mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać przedłużony na okres do 2 miesięcy.

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu leczniczego.
 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem

Załącznik nr 1
KARTA PRAW PACJENTA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Karta Praw Pacjenta dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy.
  2. Karta Praw Pacjenta skierowana jest do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach prywatnego sektora usług medycznych.
 2. PRAWA PACJENTA
  1. Prawo do ochrony zdrowia.
  2. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  3. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
  4. Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  5. Prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
  6. Prawo do uzyskania informacji o prawach pacjenta w Podmiocie Leczniczym.
  7. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
  8. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu, z uwzględnieniem wyjątków ustawowo przewidzianych.
  9. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny odpowiedniej informacji oraz prawo do odmowy wyrażenia takiej zgody.
  10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz prawo do odmowy wyrażenia takiej zgody.
  11. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
  12. Prawo do umierania w spokoju i godności.
  13. Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – przy czym faktyczna realizacja powyższego prawa może zostać ograniczona z przypadku wystąpienia zagrożenia
  14. Prawo do leczenia bólu.
  15. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych.
  16. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  17. Prawo do żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca pacjentowi świadczeń zdrowotnych zasięgnęła opinii osoby wykonującej inny zawód medyczny.
  18. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 3. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI
  1. Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, np. w sytuacji naruszenia prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, prawa pacjenta do informacji czy prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
   Dane teleadresowe biura Rzecznika Praw Pacjenta:
   Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
   ul. Młynarska 46
   01-171 Warszawa
   kancelaria@rpp.gov.pl
   tel: (22) 532 – 82 – 50
   fax: (22) 506 – 50 – 64

Centrum Zdrowia Kris-Med SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Dąbrowszczaków 21/502, Olsztyn wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000933330, NIP: 7393960857, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nr księgi 000000263408-W-28